Tầm nhìn của TT

Một Việt Nam không còn tham nhũng, nơi người dân được hưởng công bằng xã hội, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong mọi lĩnh vực đời sống

Sứ mệnh của TT

Giảm thiểu tham nhũng ở Việt Nam bằng cách gia tăng nhu cầu và thúc đẩy các biện pháp tăng cường minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình trong khu vực nhà nước, doanh nghiệp và xã hội dân sự

Giá trị cốt lõi của TT

  • Minh bạch – trung thực và cởi mở với các đồng nghiệp, giao tiếp hiệu quả với các bên liên quan và chủ động tiết lộ thông tin về bất kỳ khía cạnh nào của công việc.
  • Trách nhiệm giải trình – chịu trách nhiệm về hành động, quyết định và các kết quả đạt được, tôn trọng nghĩa vụ, kỳ vọng và yêu cầu của các bên liên quan
  • Liêm chính – được hướng dẫn bởi các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất, tuân thủ các chính sách, thực tiễn và quy trình đã được thiết lập, và bảo vệ và thúc đẩy danh tiếng của TI / TT
  • Kiến thức – không ngừng nỗ lực tăng cường hiểu biết và nhận thức về các vấn đề tham nhũng và chống tham nhũng, liên tục tìm kiếm cơ hội phát triển chuyên môn và đảm bảo rằng công việc của chúng tôi là dựa trên kiến thức và bằng chứng
  • Độc lập – để thách thức các giả định, theo đuổi sự thật và đảm bảo lập trường trung lập trong tất cả các nghiên cứu, giao tiếp và hành động với các bên liên quan

Quy tắc ứng xử của TT

Tìm hiểu quy tắc ứng xử dành cho cán bộ nhân viên của TT tại đây

Tìm hiểu quy tắc ứng xử dành cho các đối tác của TT tại đây.