Pháp luật và thực thi

Theo quan điểm của TT, một khuôn khổ pháp lý vững chắc chính là điểm tựa quan trọng trong công cuộc phòng chống tham nhũng của bất kỳ quốc gia nào. Nhận thức được điều đó, TT đang nỗ lực thực hiện các hoạt động vận động chính sách, hỗ trợ các cơ quan chức năng trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam. Hiện nay, TT tập trung vào Luật Phòng, chống Tham nhũng và Luật Tiếp cận Thông tin, nhằm đảm bảo hai đạo luật quan trọng này phù hợp với các tiêu chuẩn và nguyên tắc quốc tế được đưa ra trong các công ước mà Việt Nam đã ký kết.

Bên cạnh đó, TT đang thực hiện các hoạt động nâng cao nhận thức pháp lý cho các chủ thể trong xã hội về các quy định pháp luật này nhằm hướng tới sự tham gia hiệu quả của cộng đồng vào quá trình phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam.

Ngoài ra, TT cũng chú trọng giám sát việc thực hiện và thực thi pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhằm đảm bảo các hành vi vi phạm luật và tham nhũng sẽ được xử lý nhanh chóng, hiệu quả và các cơ quan liên quan sẽ chịu trách nhiệm giải trình theo luật định.