Read More
Latest News, Liêm chính thanh niên, Sự kiện, Tin tức

TÌM KIẾM THỦ LĨNH TRẺ LIÊM CHÍNH 2021

Tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT) đang tìm kiếm những Thủ lĩnh trẻ Liêm chính, những người trăn trở về việc thúc đẩy giá trị liêm chính, mong muốn xây dựng một cộng đồng thực hành giá trị liêm chính và kiến tạo văn hóa liêm chính tại Việt Nam.

Read more