Read More
Latest News, Liêm chính thanh niên, Tin tức

Chương trình Thủ lĩnh trẻ Liêm chính 2021: Workshop nhập môn về Liêm chính

1.  Về YIC – sứ mệnh và hành động Thủ lĩnh trẻ Liêm chính (Youth Integrity Champions - YIC) là chương trình thuộc khuôn khổ dự án “Lãnh đạo...

Read more

Read More
Latest News, Liêm chính thanh niên, Sự kiện, Tin tức

TÌM KIẾM THỦ LĨNH TRẺ LIÊM CHÍNH 2021

Tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT) đang tìm kiếm những Thủ lĩnh trẻ Liêm chính, những người trăn trở về việc thúc đẩy giá trị liêm chính, mong muốn xây dựng một cộng đồng thực hành giá trị liêm chính và kiến tạo văn hóa liêm chính tại Việt Nam.

Read more