VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Tên văn bản Nội dung Tóm tắt
1. Công ước quốc tế
Công ước Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng (UNCAC) Công ước Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng (4) Các quy định của Công ước đề cập đến 05 vấn đề về tham nhũng, bao gồm: (i) các biện pháp phòng ngừa; (ii) hình sự hóa và thực thi pháp luật; (iii) hợp tác quốc tế; (iv) thu hồi tài sản; (v) hỗ trợ kỹ thuật và trao đổi thông tin. Việt Nam chính thức phê chuẩn Công ước này vào năm 2009.
2. Định hướng, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước
Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ ngày 01/01/2019 Nghị quyết số 02/NQ-CP (2) Về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.
Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10-01-2019 của Bộ Chính trị Chỉ thị số 27-CT/TW (3) Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chỉ thị số 10/CT-TTg (2) Về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày10/07/2019 của Thủ tướng Quyết định số 861/QĐ-TTg (2) Phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021”.
3. Luật Phòng, chống tham nhũng
Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 Luật số 36/2018/QH14 (2) Luật này quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
Nghị định số 59/2019/NĐ-CP Nghị định số 59/2019/NĐ-CP (2) Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.
4. Bộ luật Hình sự
Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) Bộ Luật số 100/2015/QH13 (1) Chương XXIII Bộ luật này quy định một số tội phạm về tham nhũng. Trong đó, có một số quy định điều chỉnh tham nhũng trong khu vực tư, bao gồm: tội tham ô, đưa hối lộ, nhận hối lộ và môi giới hối lộ.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 2015 Luật số 12/2017/QH14 (1) Luật này sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Bộ luật Hình sự 2015. Các quy định liên quan đến tội phạm về tham nhũng vẫn giữ nguyên.
5. Luật tiếp cận thông tin
Luật tiếp cận thông tin năm 2016 Luật số 104/2016/QH13 (1) Quy định về quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân.
Quyết định số 1408/QĐ-TTg Quyết định số 1408/QĐ-TTg (2) Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin
Chỉ thị số 08/CT-TTg Chỉ thị số 08/CT-TTg (2) Về việc triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin
Nghị định số 13/2018/NĐ-CP Nghị định số 13/2018/NĐ-CP (1) Quy định chi tiết và biện pháp thi hành

Luật tiếp cận thông tin năm 2006

Quyết định số 1301/QĐ-BTP Quyết định số 1301/QĐ-BTP (5) Ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Bộ Tư pháp
6. Luật tố cáo
Luật tố cáo năm 2018 Luật số 25/2018/QH14 (2) Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và hành vi vi phạm pháp luật khác về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực; bảo vệ người tố cáo; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc quản lý công tác giải quyết tố cáo.
Nghị định số 31/2019/NĐ-CP Nghị định số 31/2019/NĐ-CP (2) Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo.
7. Luật khiếu nại
Luật khiếu nại năm 2011 Luật số 02/2011/QH13 (2) Quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước; khiếu nại và giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức; tiếp công dân; quản lý và giám sát công tác giải quyết khiếu nại.
Nghị định số 75/2012/NĐ-CP Nghị định số 75/2012/NĐ-CP (2) Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại năm 2011
8. Luật báo chí
Luật báo chí năm 2016 Luật số 103/2016/QH13 (2) Quy định về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân; tổ chức và hoạt động báo chí; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia và có liên quan đến hoạt động báo chí; quản lý nhà nước về báo chí
Nghị định số 09/2017/NĐ-CP Nghị định số 09/2017/NĐ-CP (2) Quy định về người phát ngôn, chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.
9. Luật tiếp công dân
Luật tiếp công dân năm 2013 Luật số 42/2013/QH13 (2) Quy định về trách nhiệm tiếp công dân; quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; việc tổ chức hoạt động tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân của cơ quan, tổ chức, đơn vị và điều kiện bảo đảm cho hoạt động tiếp công dân
Nghị định số 64/2014/NĐ-CP Nghị định số 64/2014/NĐ-CP (2) Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân 2013.
10. Luật An ninh mạng
Luật An ninh mạng năm 2018 Luật số 24/2018/QH14 (2) Quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

 Văn bản hết hiệu lực: 

Tên văn bản Nội dung Tóm tắt
Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 Luật số 55/2005/QH11 (2) Ban hành các quy định cụ thể về phòng, chống tham nhũng trong khu vực Nhà nước. Ngoài ra, luật này đề cập đến vai trò của xã hội (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, báo chí, doanh nghiệp, công dân và Ban thanh tra nhân dân) trong phòng, chống tham nhũng.
Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi năm 2007 Luật số 01/2007/QH12 (2) Bổ sung vào Luật năm 2005 quy định thành lập Ban chỉ đạo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về phòng, chống tham nhũng.
Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi năm 2012 Luật số 27/2012/QH13 (2)

 

 

Làm rõ Luật năm 2005, 2007 về các quy định liên quan đến (i) công khai minh bạch trong một số lĩnh vực cụ thể, (ii) trách nhiệm giải trình, (iii) bãi bỏ quy định về Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng.
Nghị định số 47/2007/NĐ-CP Nghị định số 47/2007/NĐ-CP (2) Hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng về vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng
Nghị định số 59/2013/NĐ-CP Nghị định số 59/2013/NĐ-CP (2) Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng
Nghị định số 78/2013/NĐ-CP Nghị định số 78/2013/NĐ-CP (*) Quy định về về minh bạch tài sản, thu nhập
Nghị định số 107/2006/NĐ-CP Nghị định số 107/2006/NĐ-CP (2) Quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách
Nghị định số 211/2013/NĐ-CP Nghị định số 211/2013/NĐ-CP (1)

 

 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách
Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg (1) Ban hành Quy chế về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức

 Nguồn:

(1) Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật: vbpl.vn/pages/portal.aspx

(2) Cổng Thông tin điện tử Chính phủ: www.chinhphu.vn

(3) Cổng thông tin Đảng Cộng Sản Việt Nam: http://tulieuvankien.dangcongsan.vn

(4) Văn phòng Liên Hiệp Quốc về chống Ma túy và Tội phạm: www.unodc.org

(5) Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang: http://tuphaptuyenquang.gov.vn