Tin tức

[Infographic] Sự tham gia của xã hội trong phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam

image_pdfimage_print

Việt Nam là quốc gia thành viên của Công ước Liên Hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC) từ năm 2009. Điều 13 của UNCAC quy định chi tiết, cụ thể về sự tham gia của xã hội trong phòng, chống tham nhũng, nhấn mạnh trách nhiệm của chính phủ các quốc gia thành viên trong việc thúc đẩy và đảm bảo sự tham gia của các tổ chức và cá nhân ngoài khu vực Nhà nước.

Sau gần bảy năm từ ngày Công ước được Chủ tịch nước Việt Nam phê chuẩn (ngày 30 tháng 6 năm 2009) và chính thức có hiệu lực tại Việt Nam (ngày 18 tháng 09 năm 2009), chúng ta đã thực hiện các cam kết liên quan đến sự tham gia của xã hội đến đâu? Việt Nam còn cần làm những gì để đảm bảo vai trò của các chủ thể xã hội trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong nước?

Hãy để infographic dưới đây giúp bạn nắm được một số thông tin cơ bản liên quan tới hai câu hỏi trên!

Info Sum (vn)