1

Tuyển Tư vấn cho “Khảo sát tính Liêm chính trong Thanh niên Việt Nam”

Hướng tới Minh bạch (TT) cần tuyển Tư vấn để tiến hành thu thập số liệu thực địa cho “Khảo sát tính Liêm chính trong Thanh niên Việt Nam – Lần thứ ba (YIS 2019)”.

Vui lòng đọc bản mô tả công việc chi tiết (Tiếng Anh) Ở ĐÂY.

Các ứng viên quan tâm gửi hồ sơ bằng tiếng Anh tới địa chỉ: [email protected]

Hạn cuối nhận hồ sơ: ngày 15/08/2018.

Trân trọng cảm ơn.

Tập thể cán bộ TT.