Khởi động Dự án “thúc đẩy vai trò của nữ giới trong phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam”

Women Project

Ngày 29 tháng 9 năm 2020, tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT) và Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) đã ký thỏa thuận hợp tác thực hiện Dự án “Thúc đẩy vai trò của nữ giới trong phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam”, giai đoạn 2020- 2023.

Dự án nhằm xây dựng cơ sở bằng chứng và dữ liệu về giới và tham nhũng ở Việt Nam, nâng cao nhận thức của xã hội về tác động của tham nhũng đối với nữ giới và vai trò của phụ nữ trong phòng, chống tham nhũng. Thông qua các hoạt động của Dự án, TT và ISDS mong muốn góp phần tăng cường bình đẳng giới và hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam.

                 Đại diện của tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT) và Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS)

Trong khuôn khổ Dự án, TT và ISDS sẽ tiến hành một nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam về chủ đề các khía cạnh giới của tham nhũng. Nghiên cứu nhằm tìm hiểu nhận thức, quan điểm và trải nghiệm của nam giới và nữ giới về tham nhũng cũng như thái độ và ứng xử của họ đối với tham nhũng. Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở để TT và ISDS xây dựng các khuyến nghị về chính sách và hành động với các bên liên quan, hướng tới các giải phát để phát huy hiệu quả nhất vai trò của nữ giới trong phòng, chống tham nhũng.

Bên cạnh hoạt động nghiên cứu, dự kiến TT và ISDS cũng sẽ tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng và đào tạo cho các lãnh đạo nữ.

Dự án “Thúc đẩy vai trò của nữ giới trong phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam” là một phần trong Chương trình thúc đẩy quản trị tốt của tổ chức Minh bạch Quốc tế ở khu vực Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương.