Read More
Latest News, Liêm chính thanh niên, Tin tức

Chương trình Thủ lĩnh trẻ Liêm chính 2021: Workshop nhập môn về Liêm chính

1.  Về YIC – sứ mệnh và hành động Thủ lĩnh trẻ Liêm chính (Youth Integrity Champions - YIC) là chương trình thuộc khuôn khổ dự án “Lãnh đạo...

Read more