1

Bản tin tháng 10/2018: Thực thi Luật Tiếp cận thông tin tại Việt Nam – Những thách thức phía trước

Ngày 28/9 hàng năm là ngày quốc tế về Quyền được biết (International Right to Know Day). Nhân dịp này, Tổ chức Hướng Tới Minh Bạch chia sẻ một số đánh giá về việc thực thi quyền được biết tại Việt Nam. Kể từ khi Luật Tiếp cận thông tin (sau đây gọi tắt là “Luật TCTT”) được thông qua vào tháng 4/2016, Việt Nam đã nằm trong danh sách hơn 100 quốc gia trên thế giới chính thức công nhận quyền quan trọng này của công dân. Việc ban hành Luật TCTT thực sự là một bước tiến quan trọng trong việc tăng cường trách nhiệm giải trình của cơ quan Nhà nước, đóng góp vào công cuộc phòng, chống tham nhũng cũng như hướng tới thực thi hiệu quả các quyền dân sự của công dân. Mặc dù đã có những sửa đổi quan trọng so với bản Dự thảo năm 2015 nhằm tiệm cận với các chuẩn mực quốc tế, Luật TCTT hiện nay vẫn bộc lộ nhiều lỗ hổng, đặc biệt là một số điều khoản chưa được quy định rõ ràng, trong khi thiếu các cơ chế thực thi và nâng cao nhận thức của người dân về đạo luật này.

 

Vui lòng xem Bản tin tháng 10/2018 của Tổ chức Hướng tới Minh bạch tại đây.